ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านชาด-บ้านน้อยหนองระเวียง) บ้านชาด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

Share on Line
Share on Pinterest