ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. (เส้นหน้าที่นานายไสว ทองใส บ้านก่อ) บ้านโนนหล่อง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

Share on Line
Share on Pinterest