ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ (แห่งใหม่)) บ้านก่อ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

Share on Line
Share on Pinterest