ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านหนองไฮ-บ้านตะดอบ) บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

Share on Line
Share on Pinterest