ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2564 โครงการซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 2 ประจำปิดภาคเรียนที่ 1/2564

Share on Line
Share on Pinterest