ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เรื่อง จำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้งสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

Share on Line
Share on Pinterest