วันที่ หมวดหมู่ รายการ
30 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านก่อ-ลำห้วยกระเดิน) บ้านก่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีคัดเลือก
30 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(สายบ้านหนองไฮ-บ้านตะดอบ) บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีคัดเลือก
22 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านชาด-บ้านน้อยหนองระเวียง) บ้านชาด หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๒ ประจำปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ (แห่งใหม่) บ้านก่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านก่อ-ลำห้วยกระเดิน) บ้านก่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
14 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(สายบ้านหนองไฮ-บ้านตะดอบ) บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
13 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านก่อ-ลำห้วยกระเดิน) บ้านก่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
13 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(สายบ้านหนองไฮ-บ้านตะดอบ) บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
2 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. (เส้นหน้าที่นายไสว ทองใส ไป บ้านก่อ) บ้านโนนหล่อง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. (เส้นหน้าที่นายไสว ทองใส ไป บ้านก่อ) บ้านโนนหล่อง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ส.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ส.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest